Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Spijsgirls/Oesterwijf, hierna te noemen: “Spijsgirls/Oesterwijf ”, en een Opdrachtgever waarop Spijsgirls/Oesterwijf deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Spijsgirls/Oesterwijf, voor de uitvoering waarvan door Spijsgirls/Oesterwijf derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Spijsgirls en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden zoveel mogelijk in lijn met de overige bepalingen.
 6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld in lijn met deze algemene voorwaarden.
 7. Indien Spijsgirls/Oesterwijf niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Spijsgirls/Oesterwijf in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden alsnog te verlangen.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Spijsgirls/Oesterwijf zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen na het uitbrengen van de offerte of het doen van een aanbieding, tenzij (i) in de offerte een andere termijn voor aanvaarding is gesteld of (ii) Spijsgirls/Oesterwijf de offerte binnen deze termijn intrekt vanwege haar moverende redenen. Een offerte of aanbieding vervalt sowieso indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar of leverbaar is.
 2. Binnen de in lid 1 genoemde termijn van 14 dagen dient Opdrachtgever de offerte of aanbieding te bevestigen of te verwerpen. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn behoudt Spijsgirls/Oesterwijf het recht voor de offerte of aanbieding te laten vervallen en kan door Opdrachtgever geen aanspraak meer worden gemaakt op de gereserveerde capaciteit. In afwijking hiervan heeft bij een aanvraag voor een evenement op zeer korte termijn te gelden dat de offerte of aanbieding zo snel mogelijk, althans binnen een in overleg met Spijsgirls gestelde termijn, dient te worden bevestigd.
 3. De offerte of aanbieding kan online worden geaccepteerd of worden bevestigd per e-mail. Na bevestiging van de opdracht ontvangt Opdrachtgever per e-mail een factuur. Deze factuur heeft te gelden als opdrachtbevestiging vanuit Spijsgirls/Oesterwijf.
 4. Spijsgirls/Oesterwijf kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan dan wel behoort te begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Eventuele aanvullende kosten worden door Spijsgirls/Oesterwijf achteraf in rekening gebracht.
 6. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Spijsgirls/Oesterwijf daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Spijsgirls/Oesterwijf schriftelijk anderszins bevestigt.
 7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Spijsgirls/Oesterwijf niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 Leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Spijsgirls/Oesterwijf en de Opdrachtgever heeft te gelden als een overeenkomst van opdracht, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Indien Spijsgirls gegevens behoeft van de Opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever deze juist en volledig aan Spijsgirls/Oesterwijf ter beschikking heeft gesteld.
 3. De tussen partijen overeengekomen te leveren hoeveelheden kunnen tot uiterlijk 7 dagen voor levering worden gewijzigd. Een wijziging kan enkel in overleg met Spijsgirls/Oesterwijf en heeft pas te gelden na schriftelijke bevestiging door Spijsgirls/Oesterwijf. Ten allen tijde heeft een minimale afname te gelden van 100 stuks bij afname van oesters.
 4. Opdrachtgever is verplicht de goederen af te nemen op het moment dat deze haar ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Spijsgirls/Oesterwijf gerechtigd de goederen op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
 5. In geval een levering niet volledig wordt gebruikt is Spijsgirls/Oesterwijf niet gehouden deze retour te nemen.
 6. Spijsgirls/Oesterwijf  heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 7. Spijsgirls/Oesterwijf is voor zover van toepassing gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Spijsgirls zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 9. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Spijsgirls op en is voor de Opdrachtgever evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Spijsgirls een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 10. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe zij jegens Spijsgirls gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Spijsgirls daardoor direct of indirect ontstaan.
 11. Indien Spijsgirls/Oesterwijf met de Opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is Spijsgirls niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 12. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Spijsgirls/Oesterwijf alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van hetgeen oorspronkelijk is overeengekomen uit te voeren.

 Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Spijsgirls/Oesterwijf is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  – de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  – na het sluiten van de overeenkomst Spijsgirls/Oesterwijf  ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
  – de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van haar verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  – Indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Spijsgirls/Oesterwijf  kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is Spijsgirls/Oesterwijf bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Spijsgirls/Oesterwijf  kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Spijsgirls/Oesterwijf  op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Spijsgirls/Oesterwijf de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien Spijsgirls/Oesterwijf tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Spijsgirls/Oesterwijf  gerechtigd tot vergoeding van door haar geleden schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indien de Opdrachtgever haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Spijsgirls/Oesterwijf gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Spijsgirls/Oesterwijf, zal Spijsgirls/Oesterwijf in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Spijsgirls/Oesterwijf extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Spijsgirls/Oesterwijf anders aangeeft.
 8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, staat het Spijsgirls vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Spijsgirls/Oesterwijf op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Spijsgirls behoudt zich het recht voor het volgende schema in acht te nemen:
  • meer dan 14 dagen voor de dag(en) van het evenement: 35%
  • 7 dagen tot 3 dagen voor de dag(en) van het evenement: 60%
  • 3 dagen voor tot en met de dag(en) van het evenement: 100%

Artikel 5 Overmacht

 1. Spijsgirls/Oesterwijf is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Spijsgirls/Oesterwijf geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Spijsgirls/Oesterwijf niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Spijsgirls/Oesterwijf of van derden daaronder begrepen. Spijsgirls/Oesterwijf heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Spijsgirls/Oesterwijf haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Spijsgirls/Oesterwijf kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.
 4. Voor zover Spijsgirls ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Spijsgirls/Oesterwijf gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6 Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient zonder aftrek of verrekening per omgaande, doch uiterlijk 1 dag voor aanvang van het evenement te geschieden op een door Spijsgirls/Oesterwijf aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, vermeerderd met 2% administratiekosten over het onbetaald gebleven bedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag.
 3. Spijsgirls/Oesterwijf  heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 4. Spijsgirls/Oesterwijf kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Spijsgirls/Oesterwijf  kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 5. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door haar aan Spijsgirls/Oesterwijf verschuldigde.
 6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
 7. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van haar verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Spijsgirls/Oesterwijf  in het kader van de overeenkomst geleverde (in de ruimste zin van het woord) goederen blijven eigendom van Spijsgirls/Oesterwijf totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen, inclusief met de levering samenhangende koopprijs, kosten, rente, heffingen en belastingen, uit de met Spijsgirls/Oesterwijf gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen respectievelijk heeft voldaan.
 2. Naast het feit dat Spijsgirls/Oesterwijf steeds onder eigendomsvoorbehoud levert, doet zij dat ook met een voorbehouden pandrecht op alle zaken die zij levert.
 3. Door Spijsgirls/Oesterwijf geleverde goederen mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 4. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van haar verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Spijsgirls /Oesterwijf veilig te stellen.
 5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Spijsgirls/Oesterwijf daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 6. De Opdrachtgever verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Spijsgirls/Oesterwijf ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Spijsgirls/Oesterwijf gerechtigd tot deze penningen. Voor zover nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Spijsgirls/Oesterwijf  bij voorbaat toe om haar medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 7. Voor het geval Spijsgirls/Oesterwijf  haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Spijsgirls /Oesterwijf en door Spijsgirls/Oesterwijf  aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Spijsgirls/Oesterwijf  zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

 1. De door Spijsgirls/Oesterwijf  te leveren goederen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt ten aanzien van verse producten, alsmede koelgoederen, vanwege de korte houdbaarheid voor een periode van 24 uur na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Gebreken ten aanzien van verse producten dienen dan ook binnen 24 uur na levering onder de aandacht van Spijsgirls/Oesterwijf te worden gebracht. Ten aanzien van overige niet verse producten dient een gebrek binnen 14 dagen na levering te worden gemeld aan Spijsgirls/Oesterwijf  Indien de door Spijsgirls/Oesterwijf verstrekte garantie een goed betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die garantie, die door de producent van het goed wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Spijsgirls/Oesterwijf de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Spijsgirls/Oesterwijf geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 4. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de goederen haar ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen terstond na levering aan Spijsgirls/Oesterwijf te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Spijsgirls/Oesterwijf te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Spijsgirls/Oesterwijf in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Spijsgirls/Oesterwijf in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit haar betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.
 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 7. Indien vaststaat dat een goed gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Spijsgirls/Oesterwijf de gebrekkige zaak voor zover mogelijk binnen redelijke termijn vervangen en met Opdrachtgever in overleg treden tot een passende oplossing. Indien vervanging redelijkerwijs niet mogelijk is en geen passende oplossing kan worden gevonden, zal Spijsgirls/Oesterwijf een vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen.
 8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Spijsgirls/Oesterwijf  daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. Indien Spijsgirls/Oesterwijf aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Spijsgirls/Oesterwijf is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Spijsgirls/Oesterwijf is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Indien Spijsgirls/Oesterwijf aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Spijsgirls/Oesterwijf beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van Spijsgirls/Oesterwijf is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
 5. Spijsgirls/Oesterwijf  is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Spijsgirls aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Spijsgirls toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 7. Spijsgirls/Oesterwijf is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 10 Risico-overgang

 1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop goederen in de macht van de Opdrachtgever worden gebracht.

Artikel 11 Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Spijsgirls/Oesterwijf  voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Spijsgirls/Oesterwijf toerekenbaar is.
 2. Indien Spijsgirls uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Spijsgirls/Oesterwijf  zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Spijsgirls,/Oesterwijf zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Spijsgirls/Oesterwijf en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 12 Intellectuele eigendom

 1. Spijsgirls/Oesterwijf behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Spijsgirls/Oesterwijf  heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Spijsgirls/Oesterwijf partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 14 Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Spijsgirls/Oesterwijf
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.